Onze cases

Meer Zicht op Minder Geluid [milieucommunicatie]

Het ‘Project Sanering Geluidhinder A17/A58’ was in de jaren negentig van
de 20e eeuw het grootste geluidsaneringsproject van Nederland – wat uiteraard
een twijfelachtige eer was. Over een afstand van ruim zes kilometer zouden
zo’n 6.500 woningen – en daarmee dus vele duizenden inwoners – in meer
of mindere mate aan het zicht onttrokken worden. Onder het motto
‘Eerlijk duurt het langst’ koos de beslissingsbevoegde projectgroep voor zo
volledig en open mogelijke communicatie met alle belanghebbenden, die in de
vorm van geluidschermen letterlijk ‘meer zicht’ kregen op minder geluid.

De primaire doelgroepen waren alle aan- en omwonenden van de beide
Rijkswegen A17 (Roosendaal-R’dam) en A58 (Roosendaal-Breda), dus zowel
particulieren als bedrijven en instellingen. Secundair álle inwoners van de
gemeente Roosendaal en tertiair de weggebruikers van de A17 en de A58.

Het samenwerkingsproject van de gemeente Roosendaal, Rijkswaterstaat,
het ministerie van VROM en de Regionale Inspectie voor Milieuhygiëne (RIMH)
kreeg een eigen visuele identiteit. Daarnaast gaven we dit project ook
letterlijk ‘een smoel’: de verantwoordelijke wethouder stadsontwikkeling,
verkeer, bouw- en milieuzaken en grondbedrijf was het gezicht én het
aanspreekpunt van het langjarige project voor burgers en bedrijven.